وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 

  وکیل پایه یک دادگستری ،عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

   وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از سال ۱۳۵۴

    وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 

     وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 

      وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 

       وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری 

        وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 

         وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز