خدمات حقوقی تخصصی

مدیریت ریسک های حقوقی

بررسی و تحلیل  ریسک ها ، موانع و محدودیت های حقوقی معاملات و پروژه ها ، راه اندازی کسب و کارهای نوپا ( start up) و کا آفرینان  و ارائه راه حلهای حقوقی سازگار با ویژگی های محیط حقوقی و اقتصادی ایران و مقتضیات تجارت بین الملل در هماهنگی با مقررات صادرات و واردات ، حقوق رقابت ، حقوق مصرف کنندگان ، حقوق تبلیغات ، مقررات بانکی ، تحریمهای اقتصادی ، عرف و رویه های تجارت بین الملل .