خدمات حقوقی تخصصی

حقوق کیفری

ارائه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی کیفری با موضوعات جرائم علیه اموال و اشخاص از مرحله ابتدایی تنظیم شکوائیه و تحقیقات در دادسرا تا پایان صدور حکم قطعی و اجرای حکم