خدمات حقوقی تخصصی

حقوق شرکت ها

تشکیل شخصیت حقوقی (ثبت شرکت)، بررسی و پیشنهاد نوع شرکت بر اساس مقتضیات فعالیت مورد نظر ، تهیه اساسنامه ، آئین نامه معاملات و مقررات داخلی شرکت ، ترکیب سهامداران ، مقدار سرمایه، مجوز های لازمه ، مکاتبات با سازمانها و ادارات دولتی،­نحوه اداره و تشکیل مجامع ،مسئولیت های مدیران و شرکت ، حقوق سهامداران ،تغییرات در سرمایه و ساختار شرکت ، اقدامات پس از ثبت شرکت از جمله ؛ اخذ کارت بازرگانی ، تشکیل پرونده دارایی ، اخذ کد اقتصادی و  همچنین ورشکستگی و انحلال شرکت .جلوگیری از بروز مشکلات کیفری حاکم بر شرکت ها و مدیران در قانون تجارت ، جلوگیری از بروز مشکلات کیفری ناشی از صدمات وارده به کارگران ،ارائه اطلاعات در امور کیفری جهت جلوگیری از اتهامات کیفری وارده به مدیران ، اظهار نظر در مورد پرونده هایی که به نفع یا ضرر شرکت در مراجع قضایی و هیات ها و کمسیون های مختلف تشکیل شده و ارائه راهکار حقوقی مناسب در بر خورد با این گونه پرونده ها در دعاوی مالی ، بازرگانی و کیفری ، حقوقی ، گاز ، تأمین اجتماعی ، مالیاتی و…