خدمات حقوقی تخصصی

حقوق خانواده و امور حسبی

ارائه مشاوره و به عهده گرفتن وکالت دعاوی خانوادگی از قبیل تنفیذ حکم طلاق کشور خارجی ، طلاق توافقی ، طلاق از طرف زوج یا زوجه ، مطالبه مهریه و نفقه ، حضانت و ملاقات فرزند و غیره

قبول وکالت دعاوی امور حسبی از قبیل تحریر و مهر و موم ترکه ، تقسیم ارث ، تنفیذ وصیت نامه ، تقاضای صدور حکم حجر ، اخذ گواهی انحصار وراثت و …