آیا ترساندن دیگران جرم است ؟

آیا ترساندن دیگران جرم است؟
گاهی به دلیل شوخی های ناگهانی با افراد، آنها در اثر ترس و هيجان پیش آمده دچار آسیب های شدیدی می شوند . مثلا ؛ فردي که دارای بیماری قلبی است در اثر ترس ناشی از آن شوخی ناگهانی دچار سکته قلبی شده و جان خود را از دست می دهد . از این رو قانونگذار در ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است : « هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد ، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و‌غیر عمدی مسوول است »
اما آنچه در تشخیص نوع عمد یا غیر عمد بودن این اقدام بیش از سایر عوامل موثر خواهد بود نحوه و شیوه ترساندن و علم و آگاهی مرتکب از اقدامات خود خواهد بود .